V Magazine

Zendaya V Magazine

Zendaya, November 2014

Ceremonies V Magazine

The Ceremonies, August 2013